×
مقیاس ها
ابزارها و اندازه گیری آزمودنیها_مقیاس ها

مقیاس اندازه گیری، مجموعه قواعدی برای انتساب آزمودنیها به مقوله یا اعداد به آزمودنیها است .