×
نکاتی برای انتخاب موضوع
نکات مهم در انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب یک موضوع مناسب برای پایان نامه یا رساله در یک رشته از علوم، مستلزم آشنایی با «مبانی مفهومی»، «نظریه های علمی تشکیل دهنده آن رشته» و همچنین «شناسایی آخرین پیشرفت های آن علم» است.