×
واژگان کلیدی در مقاله
واژگان کلیدی در مقاله

برخی از اصطلاحات در مقاله نویسی را در این مطلب برای شما دوستان تهیه کرده ایم که بسیار پر کاربرد می باشد.

اجزای اصلی در مقاله (چکیده)
چکیده در مقالات

چه نکاتی در چکیده مقاله حائز اهمیت است؟