×
الکترونیک و مخابرات دریایی
پایان نامه الکترونیک و مخابرات دریایی

رشته‌ی الکترونیک و مخابرات دریایی یک رشته‌ی چندوجهی می باشد. دانشجوی رشته‌ی الکترونیک و مخابرات دریایی دوره های متعدد و مختلف دروس گرایش‌های چندگانه برق را طی می‌کنند.   هدف از برگزاری دوره الکترونیک و مخابرات دریایی تامین نیروی متخصص مورد نیاز ناوگان تجاری و نظامی کشور در ضمینه تحقیق و توسعه سامانه‌های مخابراتی و الکترونیکی […]