×
صدا وسیما
پایان نامه الکترونیک صدا وسیما

با توجه به تنوع صنایع الکترونیکی و مخابراتی نیاز به متخصص در این رشته احساس می شود .این رشته از رشته های وزارت علوم می باشد.دانشجویان در این رشته دروس مربوط به برق و الکترونیک و مخابرات را مطالعه می کنند .این رشته به عنوان یکی از دوره های آموزشی رشته برق مطرح شده است. […]