×
تحقيق تجربی
تحقیق تجربی (طرح آزمایش)

آزمایش ،فرآیند ایجاد مشاهده علت یک اثر است.