×
گرد اوری اطلاعات
آیا می‌دانید روش‌های گردآوری اطلاعات کدامند؟

در پژوهش‌های علمی، گردآوری اطلاعات از طریق راه‌های مختلف انجام می شود که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

تحلیل اطلاعات وپیشینه تحقیق
تحلیل اطلاعات وپیشینه تحقیق

محقق بایدقبل ازانجام تحقیق بررسی کند تا ببیند چه کسانی درپیرامون تحقیق موردنظر قبلا فعالیت داشته اند