×
نمودار سازي براي متغيرها
مدل تحلیلی تحقیق

مدل ، منعکس کننده واقعیت است وجنبه های معینی ازدنیای واقعی را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می کند.