×
واژه‌ها و اصطلاحات در تحقيق
تعریف (Definition) چیست؟

تعریف بایدگونه ای باشد که فضای مفهوم به طور پایدار ثابت شود و دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بیان کرد.