×
مفهوم معادل در مقاله نویسی
مفهوم معادل در مقاله نویسی

کلمه های بیگانه در داخل متن حتما باید به فارسی نوشته شود و صورت خارجی آنها در پاورقی ذکر گردد و این، منحصر به اصطلاحات تخصصی یا اسامی اشخاص است.