×
ارائه شواهد نوین پژوهشی
اصالت در مقاله‌های پژوهشی شامل چه مواردی می‌شود؟

همواره در ارزیابی و امتیازدهی به طرح‌های پژوهشی، اصالت موضوع یکی از امتیازهای آن است.