×
مستند سازی مطلب
شیوه ارجاع در متن

هرگاه در متن مقاله مطلبی از یک کتاب یا مجله یا.. به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت.

ارجاعات در متن پایان نامه
ارجاعات در پایان نامه؛ چه مواردی را باید در پایان نامه ارجاع داد؟

نخستین چیزی که درباره استناددادن در متن باید مشخص بشود، این است که: چه چیزی باید مستند گردد؟