×
خواندن جدول
طریقه کلی خواندن جدول

استفاده از جدول، روش بسیار مؤثری برای کمک به خواننده است تا بخش اعظمی از تحقیق مرتبط با یک متغیر را در ذهن مجسم کند.