×
فرضيه سازی
شیوه فرضیه سازی

قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای فوق العاده مهم می باشد . قدرت تصور به فرد این امکان را می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد

ساختار فرضیه
ساختار فرضیه

در این مطلب به تعریف رابطه تغییرات با هم و رابطه علی می پردازیم.