×
استاد راهنما,مشاور و داور
نقش استاد راهنما,مشاور و داور

پایان نامه ها نقش بسیار مهمی در تولید دانش ایفا می کنند.در واقع می توان گفت حجم عمده ای از پژوهش های دانشــگاهی در قالب پایان نامه ها انجام می شــوند.