×
صفحات آغازین پایان نامه
فرآیند تدوین صفحات آغازین پایان نامه

صفحات آغازین (صفحات ترام دار) صفحاتی هستند که معمولاٌ در ساختار پایان نامه پیش از فصل اول قرار می گیرند .