×
روش تجزیه و تحلیل داده ها
از صحت روش تجزیه و تحلیل داده ها چگونه اطمینان کنیم؟

تحقیقات فراوانى وجود دارد که فاقد جنبهٔ آمارى است . عمدتاً متکى به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانى است.