×
جمله بندی پرسشها
جمله بندی پرسشها

محقق باید سئوالهای پرسشنامه را به صورت روشن، دقیق و بدون ابهام ارایه دهد