×
ارزيابی مساله تحقيق
چگونگی ارزیابی مساله تحقیق

خیلی مهمه که محقق شناخت کافی از ماهیت و ابعاد مختلف و قلمرو مسئله به دست آورد و متغیر های مسئله را شناسایی کند.