×
پایگاه اطلاعاتی ابسکو
معرفی پایگاه اطلاعاتی ابسکو (EBSCO)

ابسکو (EBSCO) یک ناشر ژورنال نیست بلکه یکی از پرچمداران ارائه دهنده پایگاه‌های جستجوی آنلاین و کتاب الکترونیک است.