×
مصاحبه
ابزار جمع اوری اطلاعات_ مصاحبه

شیوه ای که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند و از این طریق به ارزیابی عمیق ادراکها، نگرشها، علایق و تلقی های او می پردازد.