×
مشاهده
ابزار جمع اوری اطلاعات_مشاهده

مشاهده عبا رت است از شناسا یی، نامگذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی می دهد.