×
مقالات علمی
مقالات علمی

در این پست به مقالات علمی می پردازیم.با ما همراه باشید.

موضوع تحقیق
تعیین و پالایش موضوع تحقیق

در این پست به تعیین و پالایش موضوع تحقیق می پردازیم برای اطلاعات بیشتر با ماهمراه باشید.

طراحی تحقیق
طراحی تحقیق

در این پست به طراحی تحقیق و نکاتی در این باره اشاره می شود.با ما همراه باشید.

موضوع تحقيق
اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

پژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند.

انتخاب مسائل تحقيقاتي
نکاتی در انتخاب مسائل تحقیقاتی

از ابتدای نگارش به برنامه ریزی و طراحی ،جمع آوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل دقت داشته باشید

مساله تحقيق
ویژگی های مساله تحقیق(پرسش آغازی)

اهمیت مساله مورد بررسی و دلایل پرداختن به مساله به عنوان موضوعی اصلی و ضروری از مطالبی است که در این قسمت به توضیح آن می پردازیم.

عنوان در مقالات isi
عنوان در مقالات isi

عنوان یکی از ارکان مهم در مقاله می باشد ما در این پست فاکتورهای مهم در عنوان را مورد بررسی قرارمی دهیم.

نکاتی در نگارش پایان نامه
نکات مهم در نگارش پایان نامه

در این مطلب موارد و نکات پایه ای در نگارش پایان نامه عنوان شده است