×
اجزای پروپوزال
نکات مهم در انجام پروپوزال

ما در این پست به نکات مهم در انجام پروپوزال می پردازیم.

موضوع تحقیق
تعیین و پالایش موضوع تحقیق

در این پست به تعیین و پالایش موضوع تحقیق می پردازیم برای اطلاعات بیشتر با ماهمراه باشید.

نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق
مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق در این پست مطرح می شود برای آگاهی بیشتر خود در این زمینه با ما همراه باشید.

نمونه گیری در پروپوزال
انواع نمونه گیری در پروپوزال

به انتخاب تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده نمونه گیری گفته می شود.

تنظيم و تدوين پروپوزال
راهنمای تنظیم و تدوین پیش نویس پایان نامه (پروپوزال)

در این پست به راهنمای تنظیم و تدوین پیش نویس پایان نامه پرداخته می شود.