×
آمار
پروپوزال آمار

دانشجویان و اساتید رشته آمار می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای و … با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند. علم آمار به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام است. به عبارت دیگر یک آماردان می‌تواند بر اساس مجموعه اطلاعات […]

انواع آمار
انواع آمار

آمار علمی است که با استفاده از فنون و روش های علمی- ریاضی به جمع آوری، طبقه بندی، ارائه، توصیف تبیین، پیش بینی، تفسیر اطلاعات کمی و کیفی و نتیجه گیری و تعمیم آن ها در جهت هدف معین می پردازد

آمار
پایان نامه آمار

  علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی است.این علم برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد. جامعه آماری با بکار بردن دانش ریاضی خود در طراحی مطالعات وتحقیقات ؛ جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی می توانند شرکت داشته باشند. متخصصین […]