×
تحليل استنباطي
درتحلیل استنباطی از دو نوع آمار بهره گرفته شده است

آمار پارامتریک , -آمار ناپارامتریک(غیرپارامتری)