×
انواع تحلیل آماری
تحلیل آماری پایان نامه چیست؟

تحلیل آماری پایان نامه یک کار مهم وپیچیده است و نیاز به مهارت در نرم افزار های اماری مانند Exel, spss, views و…وسایر بسته های نرم افزاری مشابه دارد.