×
تحليلهاي ناپارامتري
آزمون فرض در تحلیلهای ناپارامتری

می توان بیان داشت روش های ناپارامتری نسبت به روش های پارامتری محاسن و معایبی دارند.