×
روش تجزیه و تحلیل داده ها
از صحت روش تجزیه و تحلیل داده ها چگونه اطمینان کنیم؟

تحقیقات فراوانى وجود دارد که فاقد جنبهٔ آمارى است . عمدتاً متکى به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانى است.

آزمون آماری
انتخاب آزمون آماری

حوزه آمار تا آنجا که توسعه یافته است که ما اکنون تقریباً برای هر نوع طرح تحقیقی چند آزمون آماری در اختیار داریم