×
مدل آماری مناسب
شرایط انتخاب مدل آماری مناسب

آزمون آماری ما تحت شرایط معینی معتبر است و مدل آماری و مقیاس سنجش ما آن شرایط خاص را مشخص می نمایند.

ناپارامتريك
مدل ناپارامتریک

برای اینکه به یک تصمیم عینی در مورد تأیید یا عدم تأیید یک فرضیه بوسیله مجموعه ای از داده ها برسیم باید روشی عینی برای قبول یا رد یک فرضیه داشته باشیم