×

نقش نظریه در تحقیق نقش نظریه در تحقیق

 

نظریه در تحقیق

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر: 

 

برای نظریه نقش های متفاوت و متعددی مطرح شده است،و بیشتر در این رابطه هستند که آیا باید ابتدا نظریه ساخت و سپس به پژوهش پرداخت یا بر عکس،و یا ترکیبی از این دو روش را بکار بست؟

    روش “ابتدا نظریه ، بعد پژوهش” :

۱-تدوین یک نظریه واضح و روشن به صورت بدیهی یا بر اساس فرآیندهای توصیف شده.

۲-انتخاب یک گذاره استخراج شده از نظریه به عنوان ملاک مقایسه نتایج پژوهش آزمایشی .

۳-برنامه ریزی پژوهش به منظور آزمون جمله انتخاب شده از طریق پژوهش آزمایشی.

۴-ایجاد تغییر در نظریه با برنامه ریزی و انجام پژوهش مجدد ، چنانچه جمله استخراج شده از نظریه با نتایج پژوهش آزمایشی مطابقت نداشته باشد.

۵-انتخاب گزاره های دیگر برای آزمون در تعیین محدودیت های نظریه ، چنانچه گزاره استخراج شده از نظریه با نتایج پژوهش تجربی مطابقت داشته باشد.

 

 روش “ابتدا پژوهش ، بعد نظریه” :

۱- انتخاب پدیده و تعیین کلیه ویژگیهای آن .

۲- اندازه گیری تمام ویژگیهای پدیده در موقعیت های مختلف.

۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده بصورتی دقیق و تعییتن هر نوع الگویی که بین آنها وجود دارد.

۴- در صورتیکه بین اطلاعات جمع آوری شده الگوهای معنی داری پیدا شد باید آنها را بصورت بیانیه های نظری برای تدوین قانون تنظیم کرد.

ترکیب این دو روش ممکن است روشهای کلی تر،دقیقتر و همچنین نمایش منظم تری از فرآیندهایی را که واقعاً اتفاق افتاده اند مهیا سازد.روش ترکیبی فعالیتهای علمی را به سه دسته زیر تقسیم

می کند:

الف) اکتشاف

ب) توصیف

ج) تبیین

 

 

هر یک از روشهای بالا در فعالیتهای علمی نقشهایی را ایفا می کنند که بصورت کلی،می توان عمده ترین آنها را چنین ذکر کرد:

الف) تنظیم یافته ها     

 ب) ایجاد فرضیه ها   

 ج) پیش بینی      

 د) مهیا ساختن تبیین ها

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال