×
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی چگونه صورت می‌گیرد؟

در پژوهش متوجه مفاهیم بنیادی و درک این نکته در موقعیت های معینی پس از گردآوری‌داده‌ها، چگونه باید استنباط شود.

مفهوم های انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش
تعریف علمیاتی پایان نامه را چگونه بنویسیم؟

تعریف عملیاتی پایان نامه چیست؟ تعریف علمیاتی به تبدیل مفهوم های انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش و اندازه‌گیری و تعیین نحوه ی سنجش و اندازه‌گیری این متغیرها گفته می‌شود.

بیان علمی پیش بینی
۶ ویژگی اصلی فرضیه‌‌های علمی یا پژوهشی؛ (انواع فرضیه را در این مقاله بشناسید)

آن‌چه را که شما انتظار دارید در مطالعه به صورت اکتشافی طراحی می‌‌شود.

عنوان جذاب
۷ ویژگی اصلی برای عنوان مقاله؛

این ویژگی‌ها مقاله شما را برای داوران جذاب‌تر می‌کند.

تبدیل مساله به پرسش پژوهش
۵ویژگی‌ کلیدی پرسش پژوهش چگونه مساله را به پرسش پژوهش تبدیل کنیم؟

۵ویژگی‌ کلیدی پرسش پژوهش! پژوهش علمی همواره با نوعی مسأله یا مشکل آغاز‌ می‌شود. هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روش‌های علمی است.البته مقصود تهیه پاسخ برای پرسش‌هایی است که تا زمان پژوهش برا آن‌ها پاسخ منطقی وجود نداشته باشد. هر فعالیت پژوهشی‌ می‌تواند از یک سو در جهت کشف دانش جدید، […]

نگاه مثبت
چه کنیم تا داوران نگاه مثبتی به رساله دکتری ما داشته باشند؟

وقتی داوران، می خواهند رساله دکتری شما را مطالعه کنند، درست مانند هر کتاب یا جزوه ‌ی دیگری آن را تورق می کنند.

گزارشی کامل از کار عملی محقق
برای تدوین پایان نامه باید چگونه مطالعه داشته باشیم؟

پایان نامه، گزارشی کامل از کار عملی محقق یا محققانی است

روش تحقیق
چگونه روش تحقیق یک مقاله‌ی علمی و پایان‌نامه را بنویسیم؟

روش تحقیق یک مقاله‌ی علمی و پایان‌نامه از بخش های بسیار مهم است که باید با ظرافت و دقت کافی نوشته شود. 

گامهای اساسی در نوشتن مقاله
قبل از شروع نوشتن مقاله باید چه اصولی را رعایت کنیم؟ (۲)

در مطالب قبل نکته هایی را بیان کردیم در ادامه به گام های اساسی بعدی خواهیم پرداخت.

اصول نوشتن مقاله
قبل از شروع نوشتن مقاله باید چه اصولی را رعایت کنیم؟(۱)

برای اینکه مقاله هاکارآمد و مناسب باشند، نویسنده‌‌ می‌بایست پیش از اقدام به نگارش اصولی را مد نظر قرار دهد.