×
نمودار
نمودار

نمودار یکی از نیرومندترین وسایل تجزیه وتحلیل است

خواندن جدول
طریقه کلی خواندن جدول

استفاده از جدول، روش بسیار مؤثری برای کمک به خواننده است تا بخش اعظمی از تحقیق مرتبط با یک متغیر را در ذهن مجسم کند.

جدول سازی
جدول سازی

هدف نهایی جداول ،کمی وسنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سرحد امکان وارائه تصویری دقیق از آن است.

تجزیه و تحلیل
انواع تجزیه و تحلیل

برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود.

فواید خلاصه نویسی
روش های خلاصه سازی داده ها

هدف از آوردن خلاصه گزارش در سازمان ها و دستگاه های دولتی، ارائه نمونه های کامل ولی کوتاه شده از نوشته برای مسئولان سازمان و مدیران است

قواعد تجزيه و تحليل
قواعد تجزیه و تحلیل

در روند تجزیه و تحلیل فاصله، میزان متناسبی از اطلاعات را ارایه دهید.

كد گذاري مجدد متغيرها
آماده کردن متغیرها

کد گذاری مجدد متغیرهای موجود: این مرحله شامل تغییر دادن کدهایی است که در مرحله اولیه تعیین شده اند ودارای سه کاربرد است.

كدبندي و دسته بندي و پردازش داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل فرآیندی علمی جهت تبدیل داده به بینش و تصمیم گیری بهتر و متعاقب آن اقدامات مناسب است.

پیش آزمون
فواید پیش آزمون

هدف اصلی در مرحله اول بررسی روایی محتوایی پرسشنامه و ارزیابی میزان انطباق سؤال های مطرح شده با موضوع تحقیق است

پيش آزمون
پیش آزمون

یکی از مراحل فرآیند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزار سنجش انجام می پذیرد. وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود ،لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد