×
معني دار بودن و حجم نمونه
سطح معنی دار بودن و حجم نمونه

سطح معنی داری، میزان یا معیاری است که به عنوان پایه ی معنی داری شناخته می شود

معني دار بودن و حجم نمونه
سطح معنی دار بودن و حجم نمونه

لازم است که ۵ نکته زیر را در مورد سطح معنی دار بودن و حجم نمونه انتخاب شده بخوبی درک شود

فرضيه پوچ
فرضیه پوچ

فرضیه ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

ناپارامتريك
مدل ناپارامتریک

برای اینکه به یک تصمیم عینی در مورد تأیید یا عدم تأیید یک فرضیه بوسیله مجموعه ای از داده ها برسیم باید روشی عینی برای قبول یا رد یک فرضیه داشته باشیم

متغییر و مفهوم
تعریف متغییر و مفهوم

در این پست به تعریف متغییرها و مفهوم میپردازیم.

معایب پروپوزال
معایب یک پروپوزال

در این مقاله به معایب و اجزای پروپوزال می پردازیم.

دسته بندي تحقيقات
دسته بندی تحقیقات

در این پست به دسته بندی تحقیقات می پردازیم.

تحليل استنباطي
درتحلیل استنباطی از دو نوع آمار بهره گرفته شده است

آمار پارامتریک , -آمار ناپارامتریک(غیرپارامتری)

تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی
نرم افزار SPSS چیست؟

از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.

انواع آمار
انواع آمار

آمار علمی است که با استفاده از فنون و روش های علمی- ریاضی به جمع آوری، طبقه بندی، ارائه، توصیف تبیین، پیش بینی، تفسیر اطلاعات کمی و کیفی و نتیجه گیری و تعمیم آن ها در جهت هدف معین می پردازد