×
تحقيقات همبستگي
تحقیقات همبستگی

تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد

همبستگي و رگرسيون
همبستگی و رگرسیون

تحلیل رگرسیونی (یا تحلیل وایازش) فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدلسازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بوده

آزمونهای پارامتری
شاخص های اندازه گیری رابطه در تحلیل های ناپارامتری

آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض هایی می باشد که در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته توضیح می دهد.

همزمانی متغيرها
تحلیل رابطه همزمانی متغیرها

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­ شود.

طرحهاي غير آزمايشي
تحلیل داده های کمی در طرحهای غیر آزمایشی

تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری نیست و تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است

امار و مقیاس سنجش یک ازمون
شرایط مدل آماری و مقیاس سنجش یک آزمون

شرایطی که باید رعایت شوند تا یک آ زمون قوی ترین آ زمون آماری برای تجزیه و تحلیل یک سری اطلاعات بدست آمده باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
از صحت روش تجزیه و تحلیل داده ها چگونه اطمینان کنیم؟

تحقیقات فراوانى وجود دارد که فاقد جنبهٔ آمارى است . عمدتاً متکى به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانى است.

مدل آماری مناسب
شرایط انتخاب مدل آماری مناسب

آزمون آماری ما تحت شرایط معینی معتبر است و مدل آماری و مقیاس سنجش ما آن شرایط خاص را مشخص می نمایند.

توزيع در عالم تئوري
توزیع نمونه گیری

توزیع نمونه گیری در واقع یک نوع توزیع در عالم تئوری است.

آزمون آماری
انتخاب آزمون آماری

حوزه آمار تا آنجا که توسعه یافته است که ما اکنون تقریباً برای هر نوع طرح تحقیقی چند آزمون آماری در اختیار داریم