×
داده هاي كيفي
تنظیم و تحلیل داده های کیفی

تنظیم و تحلیل داده های کیفی مستلزم انجام فعالیت های زیر است :

تجزیه و تحلیل کیفی محدودیت‌ها
محدودیت‌های داده کیفی

در پژوهش کیفی مسیر به روشنی مشخص نیست.

اصول تحلیل
اصول تحلیل داده کیفی

در پژوهش کیفی تجزیه و تحلیل داده همزمان با گردآوری آن صورت می‌گیرد.

تحليلهاي ناپارامتري
آزمون فرض در تحلیلهای ناپارامتری

می توان بیان داشت روش های ناپارامتری نسبت به روش های پارامتری محاسن و معایبی دارند.

مدل های علمی
مدل های علمی

روابط علی از طریق مدلی که درآن روابط علی بیش از دومتغیر بطور همزمان موردمطالعه قرار می گیرد بهتر فهمیده می شود .

داده های كيفی
داده های کیفی و تجزیه و تحلیل آنها

چنانچه داده ها به صورت واژه (ونه به صورت ارقام )به توصیف واقعیتها بپردازند،آنها را داده های کیفی می نامند

ماتريس كواريانس
تحلیل داده های ماتریس کواریانس

دراینجا فقط به دونوع تحلیل که روی ماتریس همبستگی صورت می گیرد اشاره می کنیم:

Factor Analysis 
تحلیل عاملی

تحلیل عاملی یا Factor Analysis برای پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود.

محاسبه ماتریس همبستگی
ماتریس همبستگی

اولین و مهمترین نکته در بکارگیری تحلیل عاملی، محاسبه ماتریس همبستگی است.

رگرسيون يعني بازگشت
تحلیل رگرسیون

رگرسیون یعنی بازگشت. یعنی پیش بینی و بیان تغییرات یک متغیر بر اساس اطلاعات متغیر دیگر.