×
فصل اول پایان نامه
محتوای فصل اول پایان نامه

در فصل اول پایان نامه بر مواردی که بیشتر جنبه معرفی پژوهش دارد تاکید می شود

چکیده در پایان نامه
خلاصه یا چکیده در پایان نامه و مقاله

چکیده در واقع مهترین قسمت پایان نامه است زیرا بیان کننده کل مطالب و نتیجه پایان نامه در چند پاراگراف است.

موضوع پايان نامه
انتخاب موضوع پایان نامه

تعداد قابل توجهی از دانشجویان در مقطع انتخاب موضوع پایان نامه دچار سردرگمی می شوند و نحوه درست مواجهه با موضوع را نمی دانند.

نکات مهم
نکات مهم در نگارش مقاله

رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق می یابد.

مقالات علمی
مقالات علمی

مقالات علمی نشان دهنده ی علاقه ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می باشد.

موسسه تامسون رویترز
شاخص های انتخاب مجله ها از سوی موسسه تامسون رویترز

شاخص های فرعی نمره ای مازاد دارد و در قبولی یا رد مجله از طرف موسسه تامسون رویترز نقش بازی نمی کند.

ضرورت تهيه مقاله
نگارش مقاله

تهیه گزارش نتایج و مطالعات پژوهشهای علمی مهمترین مرحله پژوهشگری به شمار می آید.

خلاصه تحقيق
خلاصه تحقیق و پیشنهادها

خلاصه تحقیق بایستی به گونه‌ای نوشته شود که دیگران را به خواندن مقاله شما ترغیب کند.

فهرستی از منابع
منابع تحقیق

مقصود از فهرست منابع، به دست دادنِ صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که در متن مقاله به آنها استناد شده‏ است.

داده های کمی و کیفی
داده های کمی و کیفی

تحقیق کمی تحقیقی است که قبل از جمع آوری داده های تحقیق، محقق از ماهیت متغیر ها و داده ها کامل آگاهی دارد.