×
نكات تكميلي در رسم الخط مقاله
نکات تکمیلی در رسم الخط مقاله

نکات تکمیلی در رسم الخط مقاله

قواعد ویرگول
قواعد ویرگول در مقاله

ویرگول نشانه مکث کوتاه است که با توجه به نوع متن و نوع مخاطب، برای درست و روان خواندن نوشته، در حد اعتدال به کار برده میشود.

قواعد نقطه در نگارش
قواعد نقطه در نگارش مقاله

نقطه نشانه مکث کامل است که در پایان جمله های خبری و امری می آید

علامت سؤال
نحوه نگارش علامت سوال در مقاله

در پایان جمله های پرسشی مستقیم، علامت سؤال می آید؛

فاصله خط
نحوه نگارش خط فاصله در مقاله

نشانه جداسازی است و بیشتر در دو طرف جمله یا عبارت معترضه میآید تا آن را از متن اصلی جمله جدا کند،

خط فاصله در جداکردن، از ویرگول قویتر و از پرانتز ضعیفتر است

چگونگي انجام پژوهش
منظور از روش در مقاله نویسی چیست

هدف اساسی از بیان روش آن است که به گونه ای دقیق، چگونگی انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن

را تکرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوری کند؛

پژوهش ميداني
ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

روشها و اصول کلی ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشی شاخه های علوم، تقریبا به طور خاصی به کار می روند که همگی

متکی بر «روش علمی» است.

گزارش پژوهشي
مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان میدهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد.

ساختار مقاله
ساختار مقاله علمی

مراحل گزارش یک پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، با تفاوت هایی بیان میگردد.

خصوصیات مقاله خوب
برخی از خصوصیات مقاله خوب

هدف نهایی علم، صورت بندی یک «نظریه» و «تبیین کردن» یکی از اصول مهم نظریه است.