×
مطالبی درباره پایان نامه یا رساله
پایان نامه یا رساله چیست ؟

پایان نامه یا رساله ( تز) یک گزارش یا تحقیقی است که دانشجویان درباره یک موضوع خاص مربوط به گرایش تحصیلی شان ، برای دریافت مدرک تحصیلی این کار تحقیقی را انجام می دهند.

مستند سازی مطلب
شیوه ارجاع در متن

هرگاه در متن مقاله مطلبی از یک کتاب یا مجله یا.. به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت.

پاورقی
زیرنویس (پاورقی) توضیحی

توضیحات اضافی، یا توضیح اصطلاحاتی را که نویسنده برای حفظ انسجام متن نمی تواند آن را در متن بیاورد، می توان در زیر صفحه با مشخص کردن شماره آن ها بیان کرد.

ارجاعات در متن پایان نامه
ارجاعات در پایان نامه؛ چه مواردی را باید در پایان نامه ارجاع داد؟

نخستین چیزی که درباره استناددادن در متن باید مشخص بشود، این است که: چه چیزی باید مستند گردد؟

مفهوم معادل در مقاله نویسی
مفهوم معادل در مقاله نویسی

کلمه های بیگانه در داخل متن حتما باید به فارسی نوشته شود و صورت خارجی آنها در پاورقی ذکر گردد و این، منحصر به اصطلاحات تخصصی یا اسامی اشخاص است.

اصول كلي آيين نگارش
آئین نگارش

محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد.

رسم الخط فارسي
قواعد املائی برخی واژه ها

خط، چهره مکتوب زبان است و همانند زبان، از مجموعه اصول و قواعدی پیروی میکند.

نحوه نگارش علائم همراه در مقاله
نحوه نگارش علائم همراه در مقاله

اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد، روی کرسیِ «ا» نوشته می شود.

نگارش واژه ها و عبارات مأخوذ از عربي
نحوه نگارش واژه ها و عبارات مأخوذ از عربی

نحوه نگارش واژه ها و عبارات مأخوذ از عربی به چه صورت است؟

نگارش کلمات مرکب در مقاله
نحوه نگارش کلمات مرکب در مقاله

نحوه نگارش کلمات مرکب در مقاله، مراد در اینجا کلمات مرکب و مشتق می باشد که به صورت زیر آورده می شود.