×
پروپوزال زبان و ادبیات انگلیسی
پروپوزال زبان و ادبیات انگلیسی

  خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال زبان و ادبیات انگلیسی: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد زبان و ادبیات انگلیسی به همراهمقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویانرشته زبان و ادبیات انگلیسی ۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۴)قالب گذاری […]

کتابداری
پروپوزال کتابداری

کتابخانه ها و مراکز علمی در زمینه های مختلف موضوعی و تخصصی، اطلاعات مورد نیاز پژوهندگان را گردآوری، تجزیه و تحلیل و آماده می کنند. کتابخانه های دانشگاهـــی به عنوان پشتیبان برنامه های آموزشـــی و پژوهشــــی مراکز آموزش عالی، کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان تقویت کننده برنامه های درسی و کتابخانه های عمومی در جهت […]

علوم قرآن و حدیث
پروپوزال علوم قرآن و حدیث

  خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم قرآن و حدیث: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم قرآن و حدیث به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث ۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآن و حدیث […]

فقه و حقوق
پروپوزال فقه و حقوق

  خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال فقه و حقوق: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد فقه و حقوق به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته فقه و حقوق ۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری فقه و حقوق ۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد […]

فلسفه
پروپوزال فلسفه

دانشجویان و اساتید رشته فلسفه می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای و… با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند.   خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال فلسفه: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد فلسفه به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در […]

علوم ارتباطات اجتماعی
پروپوزال علوم ارتباطات اجتماعی

  خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم ارتباطات اجتماعی: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی ۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد […]

زبان و ادبیات عرب
پروپوزال زبان و ادبیات عرب

  خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال زبان و ادبیات عرب: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد زبان و ادبیات عرب به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب ۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات عرب […]

خبرنگاری
پروپوزال خبرنگاری

دانشجویان و اساتید رشته خبرنگاری می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند.   خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال خبرنگاری: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد خبرنگاری به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله […]

مددکاری اجتماعی
پروپوزال مددکاری اجتماعی

  خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال مددکاری اجتماعی: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد مددکاری اجتماعی به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی ۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی ۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی […]

امورگمرکی
پروپوزال امورگمرکی

دانشجویان و اساتید رشته امورگمرکی می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند.   خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال امورگمرکی: ۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد امورگمرکی به همراه مقاله بیس ۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله […]