×

سطح معنی دار بودن و حجم نمونه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

از آنچه در مطالب قبل بیان کردیم

لازم است که ۵ نکته زیر را  در مورد سطح معنی دار بودن و حجم نمونه انتخاب شده بخوبی درک شود:

۱- سطح معنی دار بودن  عبارتست از احتمالی که یک آزمون آماری بدست می دهدکه تحت آن فرضیه پوچ  رد می شود، در حالیکه در حقیقت درست است و نمی بایستی رد می شد.بعبارت دیگر سطح معنی دار بودن احتمال ارتکاب خطای نوع اول را نشان می دهد.

۲-    عبارتست از احتمالی که یک آزمون آماری بدست می دهد که تحت آن فرضیه پوچ پذیرفته می شود در حالیکه در حقیقت نادرست است(و بایستی رد می شد) به عبارت دیگر احتمال ارتکاب خطای نوع دوم رانشان می دهد.

۳- توان یا قدرت یک آزمون نشان دهنده احتمال رد کردن فرضیه پوچ را وقتی که این فرضیه در حقیقت نادرست است نشان می دهد.یعنی احتمال رد کردن بجای یک فرضیه پوچ.

۴- توان آزمون به ماهیت آزمون آماری انتخاب شده بستگی دارد.

۵- عموماً توان یک آزمون با افزایش حجم نمونه مورد تحقیق افزایش می یابد.

 

جالب است بدانید در حال حاضر بیشتر پژوهشگران به جای محاسبه و تحلیل داده‌ها با دست، تحلیل های آماری خود را با نرم‌افزارهای کامپیوتری همچون برنامه SPSS و غیره انجام می دهند. در تحلیل با نرم‌افزار، کامپیوتر سطح معنی داری (significance) را که در نتایج تحلیل کامپیوتر با (sig) نشان داده می‌شود به ما می دهد. Sig نشان دهنده میزان خطایی است که در رد فرضیه ی صفر مرتکب می‌شویم.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال