×

چگونگی طراحی پرسشنامه

پرشسنامه ها در پایان نامه دو نوع می باشد:

نوع اول پرسش نامه ها استاندارد می باشد.این نوع پرسش نامه قبلا توسط محققان صوت گرفته است و به گونه ای استاندارد در دسترس همه قرار دارد.
نوع دوم از پرسشنامه ها پرسش نامه های “خود ساخته می باشد.
محقق در این پرسش نامه ها هم می تواند از نو سوالات را طراحی کند و هم می تواند تلفیقی از چند پرسش نامه استاندارد به کار ببرد.

مراحل تهیه پرسشنامه:

در مرحله اول یکی از اساتید به عنوان راهنما انتخاب می شود.
-پرسش باید خلاصه و مفید باشد.
-ازآوردن سوالات تکراری خود داری کنید.
-تعداد پرسش ها نباید به گونه ای باشد که مخاطبین به صورت شانسی جواب دهند.

مراحل اجرای زمینه یابی پرسشنامه ای:

۱- تعیین هدف
اولین وهله باید پژوهشگر فهرستی از اهدافش را تهیه کند.با این کار پژوهشگر درک روشنی از عملکرد خود پیدا می کند.
در تهیه پرسشنامه باید روش های تجزیه و تحلیل اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد.
۲- بیان مسئله

هدف زمینه یابی پرسشنامه ای، توصیف رفتار، طرز فکر، احساس ویژه یا آزمون رابطه بین دو یا چند متغیر است.
۳- تعیین جامعه و انتخاب نمونه
تعیین جامعه به نکاتی از قبیل قابلیت تعمیم¬پذیری، علاقۀ پژوهشگر و موجود بودن منابع مربوط می شود.
جامعۀ مورد نظر ممکن است شهرک، شهر، استان، کشور، منطقۀ آموزشی، واحد نظامی یا زیرگروهی از واحدهای ذکر شده نظیر گروه های قومی، مذهبی، سِنی و شغلی باشد.
۴- تنظیم پرسشنامه

بیشتر پرسشنامه حاوی مطالبی هستند که به منظور اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل و ویژگی های مورد نیاز، تهیه و تدوین می شوند.