×

چگونگی تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

فرضیه سازی از حساس ترین مراحل تحقیق به شمار می رود. فرضیه ها در یک تحقیق نقش اساسی دارند و می توان ادعا کرد که به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند. فرضیه ها می توانند به محقق کمک کنند تا از بین راه های مختلف رسیدن به مقصد تنها چند مورد که ان ها را بیشتر از همه به مقصد نزدیک می بیند

از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیتهای تحقیقاتی جهت می دهند. فرضیه ها به محقق کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیک تر به مقصد به نظر می رسد بر گزیند.

هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه های آماری ، توانمند کردن محقق در آزمون کردن فرضیه است.

هدف آزمون فرضهای آماری:

تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی ا ز جامعه زده ایم، به صور اطمینان قابل تأیید است یا خیر؟

این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعاً شامل اطلاعاتی درباره مقدار یک پارامتر جامعه است که در قالب فرضیه بیان شده است.

 

فرضیه های آماری، جمله ها یا عبارتهایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است .

“آزمون آماری فرایندی است که طی آن مجموعه ای از مقاد یر تصاد فی که به ازای آنهاباید رد شود تعیین می گردد”.

متغیر تصادفی که مقادیر آن برای انجام این عمل به کار می روند “آماره آزمون” نامیده می شود و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی را که به ازای آنهاباید رد شوند ناحیه “رد آزمون”می نامند. آزمون به وسیله آماره آزمون و ناحیه رد به طور کامل مشخص می شود به عبارت دیگر، پژوهشگر روشهای آماری لازم را با هدایت فرضیه های آماری که یک بیان مقداری درباره پارامترهای جامعه است انتخاب می کند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال