×

چگونگی استفاده از تصویر و شکل درمتن

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

در پایان نامه ها تصاویری مانند:جدول,نمودار,نقشه,طرح و عکس است.هر کدام ازاین تصاویر باید خوانا,دقیق و مرتب باشند.هرکدام از این تصاویر باید مفهوم خود را به خواننده برسانند.خواننده باید بتواند تمامی اطلاعات مورد نیاز را با دیدن تصاویر تجزیه و تحلیل کند. و تمامی اطلاعات به دست آمده را تجزیه و تحلیل کند.شماره گذاری تمامی شکل ها به این صورت می باشد که با یک خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند.عددی که در سمت چپ قرار دارد شماره شکل مورد نظر هست و عددی که در سمت راست قراردارد نشانه شماره فصل می باشد.

هر جدول را ردیف,ستون و عنوان تشکیل می دهد.از موارد ضروری که در جدول باید قرار بگیرد می توان به پانویس و علامت های اختصاری اشاره کرد.محل قرار گرفتن پانویس در پایین هر جدول می باشد.توضیح و شماره جدول در وسط و یا گوشه سمت راست در بالای جدول قرار دارد.

نمودارها

یکی دیگر از تصاویر نمودارها می باشند درواقع نمودار ها دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻂ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ نمایش می دهند.شماره و عنوان نمودارها در زیر آنها قرار دارد.

شکل

برای نشان دادن یک اتفاق و یا یک شیء از عکس استفاده می شود.هر گاه قسمت خاصی از عکس مد نظر باشد باید آن قسمت بیشتر در معرض دید باشد.

نقشه

در پایان نامه اولین نکته در مورد نقشه این است که ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ازبه کاربردن ﺻﻔﺤﻪ های بزرگ مانند نقشه ها در پایان نامه خودداری کرد.

در مجموع تمامی تصاویر اعم ازجداول و نمودارها باید مرتب و مستقل و خوانا باشند تا خواننده با دیدن آنها اطلاعاتی کسب کند.ﺷﻴﻮه ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺟﺪول، ﻧﻤﻮدار ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره آن ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ صورت می گیرد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال