×

چگونه شانس مقبولیت مقاله‌ی علمی و جذب خوانندگان بیشتر به آن را افزایش دهیم؟

موفقیت در جذب خوانندگان

موفقیت در جذب خوانندگان و پذیرش در مجله های علمی به دنبال چند ویژگی ضروری حاصل می شود که به اختصار در این نوشته به آن اشاره خواهیم کرد:

اصالت موضوع

اصالت موضوع نخستین شرط لازم برای پذیرش مقاله های علمی است. نویسنده باید سخنی تازه برای خوانندگان به ارمغان آورد، در غیر این صورت چیزی جز تکرار آثار قبلی ارائه نمی کند و دلیل موجهی برای انتشار آن وجود ندارد. البته باید خاطر نشان کرد که موضوعات اصیل  معمولا پس از مطالعه آثار قبلی به ذهن پژوهشگران راه می یابد. اصالت موضوع جنبه های مختلفی دارد مثلا ممکن است اصالت یک پژوهش به روش شناسی آن بازگردد یا مربوط به جامعه ی مورد مطالعه یا حوزه ی جغرافیایی تحقیق باشد.یعنی پرداختن به موضوعی که قبلا بررسی شده است اما با روشی تازه، یا در جامعه جدید و یا در منطقه ی جغرافیایی متفاوت می تواند زمینه ساز اجرای پژوهشی اصیل در موضوع های مشابه باشد.

پیوند کافی با آثار مرتبط قبلی

تقریبا هیچ مقاله علمی و پژوهشی بدون استناد نیست و پژوهشگران نمی توانند ادعا کنند که بدون نیاز به آثار قبلی موفق به انجام یک تحقیق و نگارش مقاله شده اند به طور واضح باید گفت بی نیازی به آثار و اندیشه های دیگران در محیط های علمی نه ممکن است و نه مطلوب. استناد و پیوند با آثار قبلی نشانگر احاطه پژوهشگر نسبت به موضوع مورد مطالعه است. به همین دلیل هر چه یک مقاله بیشتر بتواند با آثار مرتبط قبلی پیوند برقرار ساز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد.

 

نگارش مقاله خوب

برخورداری از ساختار علمی

محتوا و ساختار مقاله باید به گونه ای باشدکه آن را در زمره ی آثار علمی قرار دهد. به بیان دیگر نوعی قرارادادهای نانوشته میان محققان دانشگاهی وجود دارد که برخی از آثار را در زمره ی آثار علمی قرار می دهد و برخی دیگر را خارج از آن. مثلا از مشخصات بارز یک مقاله ، عدم سو گیری و قضاوت های مغرضانه است. هر ادعا و استدلال در یک اثر علمی باید مبتنی بر یک فرایند علمی باشد.

انسجام و یکدستی محتوا و ساختار

انسجام و یکدستی  دو مفهوم اساسی در آثار علمی و پژوهشی است.انسجام که خود دو وجه محتوایی و ساختاری دارد در واقع بیانگر نظمی منطقی میان بخش های مقاله است که بدون وجود آن اجزای مقاله دچار نوعی گسستگی و پراکندگی خواهد شد. انسجام محتوایی در واقع نشان از پیوند منطقی میان بخش های تشکیل دهنده مقاله است پیوندی که خواننده را قادر می سازد به راحتی موضوع بحث را دنبال کند بدون آنکه دچار ابهام و سردرگمی شود. انسجام ساختاری نشان از وجود پیوندی قابل دفاع میان بندها و اجزای مقاله دارد. و مقصود از یکدستی پایبندی به قراردادهایی است که نویسنده در ابتدای نگارش برای خود قائل می شود و تا پایان به آن وفادار می ماند.

مستند بودن یافته‌ها و ادعاها

محتوای یک مقاله علمی باید مستند باشد. مستند بودن یک اثر با ارائه تحلیل های نظام مند از داده های گردآوری شده محقق می شود. در واقع این ویژگی با ارجاع و استناد به آثار پذیرفته شده ی قبلی یا بر اساس تحلیل و  تفسیر داده هایی که در پژوهش خود نویسنده به دست آمده اند میسر می شود. بنابراین ، نویسنده باید در طرح هر ایده و نظری کاملا محتاط باشد و آنچه می نویسد را بر مبنایی از واقعیت قرار دهد که در آینده امکان دفاع از آن را داشته باشد.

نگارش بر اساس زبان معیار

زبان معیار گونه ای معتبر از یک زبان است که مورد پذیرش عمومی یک جامعه زبانی واقع شده و اغلب افراد تحصیل کرده به آن زبان صحبت می کنند. زبان معیار در واقع همان زبان پذیرفته شده است که در مکاتبات رسمی و اداری به کار می رود. برای جذب مخاطب بیشتر، زبان به کار گرفته شده در یک مقاله علمی باید زبان معیار باشد و از به کار بردن زبان محاوره ای در آن پرهیز شود.

نگارش مقاله خوب

وضوح و پیچیدگی کافی

متن یک مقاله علمی باید وضوح و پیچیدگی کافی داشته باشد. ممکن است دو مفهوم “وضوح” و “پیچیدگی” در کنار هم متناقض به نظر آید. در اینجا مراد از پیچیدگی ایجاد دشواری تعمدی در متن نیست بلکه نشان از دشواری ذاتی بعضی از مفاهیم علمی دارد. مثلا بسیاری از مفاهیم فیزیک ماهیتی پیچیده دارند و فهم آن نیازمند دانش مقدماتی است که نویسنده فرض می کند خوانندگان آن را دارند. از سوی دیگر وضوح نوشته را ساده نویسی تضمین می کند و با پیش پا افتادگی متفاوت است. این در واقع هنر نویسنده است که بتواند مفاهیم عمیق را با بیانی ساده مطرح سازد.

در این نوشته سعی کردیم شما را با ویژگی هایی آشنا سازیم که اگر اثر از آن برخوردار باشد از حد قابل قبول فراتر رفته و مطلوب واقع می شود امید است که نویسندگان محترم با به کار گیری آن به جذب خوانندگان بیشتر دست یابند.

 

منبع: گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال