×

چهار هدف برای صورت بندی فرضیه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تحقیق به روش علمی حول محور یک مسئله یا مشکل صورت می گیرد.قدرت تصور و حدس ذهنی انسان بعنوان یک محقق به او امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد،حدس بزند، تصویر ذهنی ایجاد کند و راه حل های مختلف پیشنهاد کند.

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگى و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل‌ترین راه براى کشف مجهول کمک مى‌نماید.

بنابراین، فرضیه گمانى است موقتى که درست بودن یا نبودنش باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

اری وهمکارانش ،چهار هدف برای صورت بندی فرضیه ذکر کرده اند:

۱- فرضیه برای پدیده ها تبیین آزمایشی فراهم می آورد و موجب افزایش معرفت علمی می شود.

برای دستیابی به معرفت پایدار درباره مسائل انسانی، باید از گردآوری صرف واقعیتهای مجرد فراتر رفت و درصدد تعمیم روابط موجود بین واقعیتها بود.

 

۲- فرضیه نشانگر انتظار پژوهشگر درباره رابطه بین متغیرهای یک پدیده است.

فرضیه جمله ای است که به صورت ربطی بیان می شود، و به توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد.

 

۳- فرضیه مجموعه فعالیتهای اجرایی پژوهش را تعیین وهدایت می کند.

فرضیه معرف یک هدف اختصاصی است و به همین دلیل، ماهیت داده های مورد نیاز را برای آزمون گزاره ربطی مشخص می کند.

فرضیه به پژوهشگر کمک می کند تا واقعیتهایی را که باید انتخاب کند و نوع مشاهده هایی را که باید انجام دهد از طریق آن تعیین کند.

فرضیه است که مربوط یا نامربوط بودن واقعیتها را معین می کند. فرضیه ها اساس و پایه نمونه گیری و طرحی را که باید مورد استفاده قرار گیرد، تعیین می کنند.

آزمونهای آماری به کمک فرضیه انتخاب می شوند.

باید توجه داشت که بدون داشتن یک فرضیه می توان اطلاعات را گردآوری کرد، اما این جمع آوری موجب اتلاف وقت و سرانجام بدون پاسخ ماندن سؤال پژوهشی می شود

 

۴- فرضیه چارچوبی برای گزارش نتایج پژوهش فراهم می آورد.

درهر پژوهش می توان فرضیه ای را به صورت مجزا انتخاب کرد ومورد آزمون قرار داد و سرانجام نتایجی از آن استخراج و گزارش کرد.

پس، در یک ارزشیابی نهایی فرضیه ها از مزایای مهمی برخوردارند زیرا هدایت پژوهش را به عهده دارند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال