×

۵ نکته که برای نوشتن چارچوب نظری باید بدانید

نکاتی برای نوشتن چهار چوب نظری

چارچوب نظری ، مدل یا الگویی است که یک محقق براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند. دراقع چارچوب نظری ادغام باورهای منطقی محقق و تحقیقات مرتبط انجام شده از قبل که با مسئله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ، آزمون آنها و همچنین تکمیل درک محقق « مسئله تحقیق » کمک می کند.

 

بطور کلی می توان گفت چارچوب نظری پایه است که طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بطور کامل برمبنای قرار داده می شود. پس چارچوب نظری یک شبکه کامل و منطقی بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (تاریخچه موضوع تحقیق ) مشخص شده اند. که این متغیرها با مسئله تحقیق مرتبط هستند.چارچوب نظری مهمترین گام در فرآیند تحقیق است .

پنج ویژگی بنیادی وجود دارد که باید در چارچوب نظری تحقیق درنظر گرفته شود:

• متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق باید به روشنی شناسایی و مشخص شوند.
• در بحث ها باید بیان کرد که چگونه دو یا چند متغیر به یکدیگر مرتبط اند. این کار را باید برای روابط مهمی انجام داد که بر پایه نظریه های تصور می رود میان متغیرها وجود دارد.
• اگر بتوان ماهیت و جهت روابط را بر پایه یافته های تحقیقات پیشین به صورت نظریه بیان کرد آگاه در بحث ها باید اشاراتی مبنی بر مثبت یا منفی بودن روابط وجود داشته باشد.
• باید به روشنی تشریح شود که چرا انتظار داریم این روابط وجود داشته باشد. استدلالها را می توان بریافته های تحقیقات پیشین استوار کرد.
• باید یک نمودارنیزکه نشان دهنده چارچوب نظری باشد ترسیم کرد تا خواننده بتواند روابط مبتنی بر نظریه را تجسم کند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال