×

چارچوب نظری تحقیق

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

چارچوب نظری (Theoretical Framework) یا چارچوب مفهومی (Conceptual Framework) – که کم و بیش مترادفند – همچون دریچه است که محقق از آن منظر به مبحث مورد بررسی نگاه می کند.

چارچوب نظری تحقیق مبنایی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجادمساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند.

رابطه بین متغیر های مستقل ،وابسته،مداخله گروه تعدیل گر می پردازد.

بعد ازشناسایی متغیرهای مناسب،باید شبکه ارتباطات بین متغیرها به درستی بنا شود،به نحوی که بتوان فرضیه های مربوط را ایجاد و مورد آزمون قرار داد.

 

اجزاءچارچوب نظری تحقیق

۱- متغیرهای مورد بحث مربوط به تحقیق باید به روشنی شناسایی و نامگذاری شوند.

۲- در تحقیق باید چگونگی ارتباط بین دو یا چند متغیر وابسته و مستقل بیان شود.

۳- اگر بتوان ماهیت و جهت روابط را بر اساس یافته های حاصل ازتحقیقات قبلی به صورت نظری بیان کرد،دراین صورت باید در بحث ها، نشانه ای دال برمثبت یا منفی بودن این روابط آورده شود.

۴- باید به این سؤال پاسخ دادکه ،چرا ما انتظار داریم این روابط وجود داشته باشد.

۵- نمودارشماتیک چارچوب نظری (مدل تحلیلی ) باید ارائه  گردد تاخواننده بتواند روابط نظری رامجسم نماید.

 

چگونگی انتخاب چارچوب نظری تحقیق

آنچه در اینجا اهمیت دارد نشان دادن مقتضیات انتخاب یک چارچوب نظری است باید آن را حتما با آگاهی تمام انتخاب کرد.

انتخاب چارچوب نظری تحقیق به طورمعمول درپی جهتی که پرسش آغازی ترسیم می کند و کیفیت اطلاعاتی که از مصاحبه های اکتشافی وآمارهای موجود فراهم آمده است به عمل می آید.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال