×

پیش آزمون

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

یکی از مراحل فرآیند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزار سنجش انجام می پذیرد. وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود ،لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد ، نتایج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می کند تا اصطلاحات لازم رادر بخشها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد.

پس از تنظیم اولیه سوال های پرسشنامه، به منظور بررسی کیفیت پرسشنامه طراحی شده و بررسی روایی محتوایی آن، باید به ارزیابی و آزمون مقدماتی پرسشنامه پرداخت.

این مرحله از تحقیقات معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد و باعث می شود محقق پس از توزیع کامل پرسشنامه ها و در جریان تحقیق متوجه اشکال های متعدد در فرم تهیه شده شود.
یکی از مزایای بررسی مقدماتی،کسب نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مورد نحوه جمل بندی، محتوای سؤال ها و ارزیابی روایی محتوایی پرسشنامه و در صورت لزوم اصلاح آن می باشد.

از دیگر مزایای ارزیابی مقدماتی، بررسی پایایی گزینه های تدوین شده و روایی پرسشنامه، تعین زمان مناسب برای پرکردن پرسشنامه، میزان علاقه و توجه پاسخگو به پرسشنامه، میزان پاسخ‎دهی به سؤال ها و…می باشد.
همچنین به منظور برآورد تقریبی واریانس متغیر وابسته یا صفت بارز برای برآورد حجم نونه، از آزمون مقدماتی استفاده می شود.
پیش آزمون پرسشنامه را می توان به دو مرحله تقسیم نمود: پیش آزمون غیررسمی و پیش آزمون رسمی.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال