×

پروپوزال بیماریهای عفونی

رشته بیماریهای عفونی شاخه ای از علوم پزشکی است که به پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های ناشـی از ارگانیسمهای بیمـاری را نظیر : انواع و اشکال مختلف باکتریها ، ویروسها ، انگلها و قارچها و پریـون هـا درگروههـا ی مختلف میپردازد . این رشته در کنترل همه گیریهای بیماریهای مسری ، عفونتهای بیمارستانی ، حذف و ریشه کن کردن بیماریها ی واگیـر دار نیز نقش اساسی دارد.

هدف این رشته ، آموزش پزشکان متخصص کارآمد به منظور ارائه خدمت در زمینه های پیشگیری ، کنترل ، حذف ، ریشه کن کردن و درمان بیماریهای عفونی وعوارض ناشی از آن بـا بـالاترین کیفیـت ، کـاهش دادن بـار ایـن بیماریها در کشور و گسترش پژوهشها و مرزهای دانش در این رشته است .

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال بیماریهای عفونی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد بیماریهای عفونی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته بیماریهای عفونی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بیماریهای عفونی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری بیماریهای عفونی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال بیماریهای عفونی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد بیماریهای عفونی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری بیماریهای عفونی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد بیماریهای عفونی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته بیماریهای عفونی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته بیماریهای عفونی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بیماریهای عفونی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال